Equip humà

La plantilla mitjana del Consorci Hospitalari de Vic ha tornat a augmentar aquest any. En concret, ha crescut en 17 persones, confirmant així la tendència a l'alça que es va iniciar l'any 2015.

PLANTILLA 2015 2016 2017
Plantilla mitjana* 1.050 1.064 1.081
Persones físiques totals** 1.219 1.239 1.276
Personal amb alguna discapacitat*** 1,97% 2,02% 1,88%
Professionals amb contracte indefinit 80,07% 76,59% 75,39%
Plantilla amb jornada completa 57,00% 58,00% 58,23%
(*) Equivalent a persones a jornada completa, inclosos suplents, de l’any en curs.
(**) Plantilla estructural + suplents, a 31 de desembre.
(***) Per la seva naturalesa jurídica, al CHV no li és d'aplicació la normativa sobre declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives.

Estabilitat

Responent a la línia d'estabilitat laboral fixada per la Direcció, aquest 2017 estava previst augmentar les convocatòries de llocs de treball. I així ha estat: el nombre de places convocades aquest any s'ha elevat fins a 127, xifra molt superior a les 58 places convocades el 2016. Això ha permès atraure nous professionals, fidelitzar personal suplent i incorporar-lo a la plantilla, així com millorar les condicions o promocionar a personal fix que ha pogut accedir a nous reptes professionals o a canvis de condicions laborals.

L'equip de professionals del CHV continua creixent i consolidant-se. Aquest any s’ha incrementat la plantilla mitjana en 17 persones i s’han convocat 127 places, més del doble que l’any anterior.