Resultats qualitatius

PROCESSOS 2016 2017
Reingressos <30 dies 8,71% 8,19%
Reintervencions <30 dies 2,04% 1,83%
Retorn a urgències <72 hores* 3,45% 3,46%
Ingressos procedents de la UCSI 2,52% 2,88%
Resposta a reclamacions <10 dies 84,11% 82,61%
Capacitat de resolució**
   De l'àrea d'Urgències 98,47% 98,99%
   De l'àrea d'Hospitalització 98,57% 98,76%
(*) Excepte Obstetrícia.
(**) Percentatge de casos resolts a HUV: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes.
QUALITAT DE L'ATENCIÓ 2016 2017 Var. %
Teixits
Apendicectomies blanques 3,1% 1,2% -61,9
Apendicectomies perforades 54,5% 41,5% -23,8
Índex de cesàries  22,5% 24,5% 9,0
Riscos d'hospitalització Hospital Universitari de Vic (HUV)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 1,59‰ 1,62‰ 1,9
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 100% 97% -3,2
Riscos d’hospitalització Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 4,7‰ 5,6‰ 19,8
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 97,32% 96,15% -1,2
Mortalitat
Exitus sobre altes 3,7% 3,7% -0,09
   Hospital Universitari de Vic 2,3% 2,4% 1,8
   Hospital de Manlleu 17,2% 16,9% -2,1
Exitus sobre urgències 0,050% 0,131% 161,1
Mortalitat materna 0 0 0,0
Mortalitat perinatal (per mil) 1,6‰ 6,1‰ obj. ≤ 6,25‰
Mortalitat criteris de Rutstein* 0 1 -
Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR) 0,896 0,825 obj. < 1
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR) 0,825 0,986 obj. < 1
(*) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys
GESTIÓ DEL MEDICAMENT 2016 2017 Var. %
Terapèutica Hospital Universitari de Vic
Prevalença de pacients amb antibiòtics 41,8% 41,7% -0,2
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) 57,8% 65,7% 13,7
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (registre VINCAT) 56,6% 67,7% 19,6
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (observació directa) 96,7% 96,7% 0,0
Terapèutica Hospital Sant Jaume de Manlleu
Prevalença de pacients amb antibiòtics 23,6% 16,4% -30,5
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) 63,9% 70,8% 10,8
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES 2016 2017 Var. %
Infeccions
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial a HUV 7,0% 8,9% 27,1
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HUV 76,9% 86,8% 12,8
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HSJM 100% 100% 0,0
Incidència de casos nous de MARSA 0,41‰ 0,44‰ 7,3
Incidència de casos nous de MARSA d’adquisició hospitalària 0,03‰ 0,02‰ -33,3
Pacients amb vacunació antipneumoccòcica a HSJM 64,5% 77,8% 20,6
Pacients amb vacunació antigripal a HSJM 33,9% 9,5% -72,0
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats 40,0% 8,3% -79,2