Indicadors econòmics

El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir l'equilibri en el compte d'explotació. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà.

ESTAT DEL VALOR AFEGIT* 2016 2017
Valor econòmic creat 92.257 93.003
  • Import net de la xifra de negoci 87.708 88.178
  • Altres ingressos 4.397 4.754
  • Subvencions d'explotació 152 71
Valor econòmic distribuït 88.820 88.820
  • Aprovisionaments 36.638 34.639
  • Despeses de personal 49.861 52.462
  • Altres despeses d'explotació 2.226 2.362
  • Despeses financeres 95 101
Valor econòmic retingut 3.426 3.426
  • Amortitzacions 3.352 3.380
  • Resultat 74 43
(*) Xifres en milers d'euros

Ingressos i despeses

La principal font d'ingressos del Consorci prové del contracte d’activitat pública establert amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos de què disposem corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d’una aportació molt menor per prestacions no assistencials. Aquest 2017, hem incrementat un 0,5% la xifra de negoci, un lleuger augment en el que ha tingut especial incidència l'actualització de tarifes del CatSalut (d'un 0,63%, equivalent a 375.162 €), la millora de la concertació de l'Àrea de Salut Mental (377.375 €), la contraprestació per medicació d'ús hospitalari i la dotació econòmica del programa de reducció de llistes d'espera (803.440 €).

En relació a les despeses, diverses variables han comportat un augment del 5,5% de les despeses salarials. Per contra, s’ha reduït un 5,2% el cost dels aprovisionaments, gràcies a les gestions per optimitzar els preus i les condicions de nombrosos expedients de compra de béns i serveis, així com per la reducció del cost i nombre de casos en la dispensació de medicació d'Hepatitis C.

INDICADORS ECONÒMICS* 2016 2017
Ingressos per serveis prestats 87.708 88.178
Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats 36.638 34.639
Despesa salarial 49.861 52.462
Subsidis rebuts 152 71
Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors 100% 100%
Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) BBVA 72,16%
La Caixa 27,84%
BBVA 61,89%
La Caixa 38,11%
(*) Xifres en milers d'euros