Responsabilitat social

Per la condició d'entitat pública i per la rellevància social de l'activitat que duem a terme, la Responsabilitat Social és un element bàsic en la nostra estratègia de gestió, En especial, des que, l’any 2014, vàrem dur a terme per primera vegada una 'Anàlisi de materialitat': un procés per identificar quins aspectes econòmics, socials i ambientals consideraven més rellevants els nostres grups d'interès per tal d’incorporar-los a l’estratègia i objectius de la nostra institució. Enguany, hem ampliat aquesta Anàlisi de materialitat al Consell Comarcal d'Osona, als ajuntaments, als centres d'atenció primària i sociosanitaris i, novament, a les associacions de pacients i familiars, incorporant la seva aportació al Pla director de RS. Al mateix temps, mantenim un compromís ineludible amb la transparència informativa i el comportament ètic.

L'ètica com a element transversal

El Codi Ètic és la guia de bona conducta que estableix els compromisos i els principis ètics del Consorci. Creat l’any 2008 -i actualitzat periòdicament- constitueix l’eina bàsica de la responsabilitat social i és el marc que garanteix les relacions amb tots els grups d’interès: professionals, pacients, proveïdors, administració... El Codi Ètic es fonamenta en els principis d'autonomia, beneficència, no maleficència i justícia, i inclou els valors vers el pacient de respecte i participació en la presa de decisions, qualitat assistencial, seguretat i equitat.

En ocasions, l'exercici de l'activitat assistencial afronta situacions que plantegen dilemes ètics. Per donar-hi resposta, comptem amb eines de suport com:
- El Comitè d'Ètica Assistencial és el referent per a professionals i usuaris a l'hora de plantejar temes ètics relacionats amb la pràctica diària de l'assistència i amb els pacients. Enguany, s'han rebut sis consultes sobre presa de decisions (2), la revisió del document de voluntats anticipades (DVA) del CHV (2), confidencialitat i sobre el cas de desemparament d'un pacient. Així mateix, s'ha organitzat una sessió hospitalària sobre el dret a decidir i s'ha creat un subgrup de treball per revisar el DVA.
- El Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica, que valora els aspectes metodològics, ètics i legals dels assajos clínics que es duen a terme.

Comunicació i transparència

Al CHV comptem amb diversos canals per garantir una comunicació permanent, oberta i bidireccional amb tots els grups d'interès. Internament, disposem d'una Intranet, el Portal de l'empleat, la revista corporativa o l'enquesta de clima laboral, entre d'altres. Externament, a més de les vies convencionals (premsa i suports informatius als centres), comptem amb la web 2.0, dins la qual es pot consultar el Portal de la Transparència, on es manté actualitzada la informació institucional, laboral, econòmica i estadística. Com a novetats, enguany hem estrenat la revista corporativa en format web i hem desenvolupat una nova Intranet amb utilitats que permetran als professionals fer gestions i participar en grups de treball en línia.

Vincles amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

  • Aspectes rellevants en què contribuïm, segons les categories que estableix la ONU:
  • Medi ambient: energia, efluents i residus, materials, aigua i emissions.
  • Economia: compliment econòmic.
  • Pràctiques laborals: ocupació, salut i seguretat en el treball i formació i educació.
  • Societat: control de propagació de malalties, no discriminació, responsabilitat pública, comunitats locals i docència i recerca.
  • Responsabilitat del servei: tracte i suport emocional, privacitat del pacient i usuari, salut i seguretat dels pacients i usuaris, efectivitat i eficiència dels serveis assistencials, comunicació i informació al pacient, coordinació interna i externa i inversions en equipaments mèdics/tecnològics.