Recerca

La recerca del Consorci rep el suport metodològic de la Unitat d'Epidemiologia Clínica i del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica. Aquest 2017, s'han estructurat quatre grups de recerca que aglutinen una part important de les nostres línies d’investigació prioritàries: Malalties cròniques, Salut comunitària i TIC.

A 31 de desembre, el CHV està desenvolupant 51 projectes de recerca i 42 professionals participen en projectes no finançats en una fase inicial. L'activitat en aquest camp també queda palesa amb la presentació de 45 comunicacions i pòsters a congressos i la publicació de 27 articles en revistes científiques.

Enguany, nou projectes han obtingut finançament en les convocatòries del PERIS, del Instituto de Salud Carlos II (FIS) i dels Premis Sanitat Osona, i quatre grups de recerca han participat en la convocatòria de l'AGAUR. El CHV també ha format part de les comunitats RISC3CAT, que faciliten el treball en xarxa i la participació en projectes de recerca competitius.

Pel que fa a la capacitació doctoral, sis professionals han llegit enguany la seva tesi, aconseguint la màxima qualificació, i ja són 37 els professionals amb títol de doctor. Uns altres 19 estan fent el doctorat (nou a la UVic i 10 en altres universitats) i nou doctors del CHV estan dirigint tesis.

ACTIVITAT DE RECERCA 2016 2017
Projectes en actiu* 46 51
Assajos clínics 2 3
Estudis observacionals 14 11
Altres projectes de recerca 30 37
Altres indicadors
Projectes de recerca avaluats pel CEIC i no finançats 23 21
Professionals que participen en projectes de recerca sense finançament extern 66 42
Sumatori del factor impacte de les publicacions 51,9 57,1
Publicacions en revistes especialitzades 27 27
Capacitació investigadora
Professionals amb títol de doctor 31 37
Nous doctors 4 6
Professionals cursant la tesi doctoral 20 19
Professionals dirigint tesis doctorals 9 9
Professionals amb trams de recerca reconeguts 4 4
(*) Total de projectes del CHV en actiu a 31 de desembre