Energia i emissions

Les principals fonts d'energia que s’utilitzen al CHV són l'electricitat (52%) que consumeixen els llums i aparells, i el gas natural (48%) de la calefacció. El consum de carburants està associat al funcionament dels quatre vehicles propis i és gairebé residual (inferior al 0,5%).

Aquest 2017, el consum d'energia ha estat un 6,7% superior al de l'any anterior. L’augment més important ha estat en el consum de gas natural (+10,5%), condicionat per l’alta demanda de calefacció per un hivern molt fred. L’increment en el cas de l'energia elèctrica és atribuïble, en part, a les consultes externes de Clínica de Vic, que no gestiona directament el CHV.

CONSUM D'ENERGIA 2015 2016 2017 Var.
Consum total d'energia (MWh) 11.464 11.250 11.949 6,7%
• Electricitat 6.182 6.050 6.264 3,5%
• Gas natural 5.282 5.146 5.685 10,5%
Consum per superfície (MWh/m2) 0,206 0,201 0,214 6,7%
• Electricitat 0,111 0,109 0,112 3,5%
• Gas natural 0,095 0,092 0,102 10,5%
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica) 2015 2016* 2017 Var.
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) 250,8 163,08 190,86 17%
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) 0,19 0,13 0,15 13,6%
Percentatge sobre el consum total 2,19% 1,45% 1,60% 10,2%
(*) Les xifres del 2016 són una estimació, doncs va fallar l'enregistrament de dades entre gener i abril i al desembre.
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE* 2015 2016 2017 Var.
Emissions totals
(tones de CO2)
3.084 3.094 3.219 4,1%
• Per gas natural 959 936 1.035 10,5%
• Per electricitat 1.867 1.863 1.929 3,6%
• Per residus 239 272 238 -8,9%
• Per aigua 19 23 18 -23,7%
Emissions per superfície
(tones CO2 per 100m2)
5,53 5,55 5,78 4,1%
(*) Enguany, incorporem al càlcul les emissions derivades de la generació de residus i de l'aigua. Perque les dades siguin comparables, s'han recalculat també les dels anys anteriors.