Salut i seguretat

Al CHV estem compromesos amb la prevenció de riscos laborals (PRL) i treballem perquè tots els professionals exerceixin la seva activitat en un entorn de treball saludable i segur. Duem a terme avaluacions de riscos laborals de tots els llocs de treball i, en funció dels resultats obtinguts, implementem millores per adequar-los. A més, s'investiguen els accidents, incidents i comunicats de risc que es registren i, si s'escau, s'adopten mesures correctores i/o preventives. Des del 2005, comptem amb un sistema de gestió integrat de PRL i Medi Ambient, que certifiquem periòdicament segons la norma internacional OHSAS 18.001:2007.

INDICADORS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 2015 2016 2017
Baixes laborals
Índex d'incidència
(accidents amb baixa per mil treballadors exposats)
51,99 36,00 40,84
Durada mitjana de les baixes (jornades perdudes respecte el total d'accidents amb baixa) 35,27 35,16 66,00
Índex de freqüència
(accidents amb baixa per milió d'hores treballades)
35,03 24,64 28,56
Índex de gravetat
(jornades perdudes per mil hores treballades)
1,24 0,87 1,88
Formació en prevenció
Professionals que han rebut formació en PRL 148 89 504
Mitjana d'hores de formació en PRL (per treballador format) 5,74 5,10 3,95
Altres indicadors
Comunicats d'incidència de professionals 403 391 329
Compliment d'objectius en PRL 93,69% 51% 80%
Cost de les mesures desenvolupades en PRL* 14.342€ 117.510€ 115.408€
(*) La diferència de 2016 respecte l’any anterior es deu a la inversió en equipament per Anatomia Patològica, amb l’adquisició de dues taules de tall per millorar el treball dels professionals.

Prevenció de la conflictivitat

Amb la voluntat de fomentar un bon clima laboral i evitar circumstàncies que puguin desembocar en situacions conflictives, el CHV ha mantingut les següents actuacions de caràcter preventiu:

  • Assessorar per garantir el compliment de les normatives internes.
  • Detectar, recollir i analitzar les necessitats i/o conflictes professionals amb la finalitat de definir-ne la solució òptima.
  • Establir i mantenir una bona comunicació amb els representants sindicals.
  • Sensibilitzar els comandaments en la gestió i resolució interna de conflictes.
  • Realitzar les entrevistes de sortida amb l'objectiu d'analitzar-ne els motius.
  • Organitzar, periòdicament, enquestes de clima.

A més, el Consorci compta amb una instrucció per gestionar els expedients disciplinaris i amb un Grup d'Intervenció en casos d'assetjament, que estudia la possibilitat de crear la figura del mediador.