Eficiència i seguretat

Seguretat de pacients

La vigilància de la seguretat dels pacients s'estableix dins la sistemàtica de treball de la Unitat de Qualitat i es fomenta en cinc principis:

 • Lideratge dins l'organització: objectius estratègics sobre SP, responsabilitat de la Gerència i dotació de recursos.
 • Considerar els límits humans en el disseny dels processos: disseny de tasques tenint en compte la seguretat (evitar refiar-se de la memòria i de la vigilància), simplificar processos i protocolaritzar.
 • Promoure el treball en equip efectiu: formar als equips i fer partícips els pacients en el procés d'atenció.
 • Anticipació: actitud proactiva d'anàlisi, procediments d'actuació per quan es produeixi un error i impuls de la HC informatitzada.
 • Ambient d'aprenentatge: fer simulacions, promoure la declaració d'errors, garantir una actitud no punitiva, fluïdesa en la comunicació i formació per aprendre a partir dels errors.

Les actuacions s'enfoquen amb una doble visió macro (organització) i micro (àmbits concrets) per potenciar el seu efecte. L’any 2017, ens hem orientat a intervencions de màxima evidència cientifica com:

 • Higiene de mans
 • Identificació inequívoca
 • Errors de medicació
 • Hemoderivats
 • Bacterièmia per catèter
 • Checklist quirúrgic
 • Pacient politraumàtic
 • Suïcidi
 • Contencions

Eficiència i efectivitat del servei

Una precisa gestió de la informació clínica i econòmica ens permet millorar els serveis i conèixer el nostre grau d’eficiència i d’efectivitat en comparació amb hospitals del mateix nivell.

INDICADORS D'EFICIÈNCIA 2016 2017
Gestió d’estades ajustades a risc (IEAR)* 0,7856 0,7582
Gestió d’estades preoperatòries* 1,6314 1,6314
Cirurgia sense ingrés** 1,1202 1,1202
(*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital utilitza menys dies d'estada per atendre la seva casuística que l'estàndard i que, per tant, és més eficient.
(**) Valors superiors a 1 indiquen que l'hospital ambulatoritza més casos que l'estàndard i que, per tant, és més eficient.
INDICADORS D'EFECTIVITAT* 2016 2017
Mortalitat (IMAR) 0,8767 0,8249
Complicacions (ICAR) 0,8508 1,0055
Readmissions (IRAR) 0,9387 0,9992
(*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital té menys casos que l'estàndard, i a l’inrevés.

La font d’aquestes dades és l’eina de benchmarking IAmetrics, de l’empresa especialitzada IASIST. En anys anteriors, les dades provenien de la Central de Resultats de l’Observatori de Salut de Catalunya i del MSIQ (Catsalut), dues bases de dades que, enguany, no estaven degudament actualitzades.