Coordinació assistencial

Sistema amb visió comarcal

La coordinació assistencial i la visió comunitària en un marc d'atenció centrada en el pacient continuen sent elements claus per millorar la qualitat de l'atenció que prestem (tres de les línies estratègiques de la nostra entitat s'orienten en aquest sentit).

El Pacte Territorial, signat per tots els proveïdors d'atenció sanitària d'Osona, recull vuit acords en projectes de coordinació assistencial. Un dels programes en vigor més rellevant és el Model d'atenció al pacient crònic amb necessitats complexes i al pacient fràgil, que precisa d'una gran coordinació sanitària i social a nivell de territori. En l'àmbit del Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO), aquest 2017 s'han mantingut les línies de treball iniciades amb la participació de l'atenció primària, sociosanitària i d'aguts. Un dels nostres objectius estratègics ha estat potenciar el Model únic i integrat dels serveis sanitaris i socials de la comarca, del qual formem part el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació Hospital Universitari de la Santa Creu i l'Institut Català de la Salut (ICS).

Establir rutes assistencials compartides entre els diferents proveïdors de la comarca també és un aspecte prioritari. A més de mantenir les ja engegades en anys anteriors, aquest 2017 s'han revisat les rutes de la Cronicitat, de la Complexitat i de la Demència, i s’ha treballat per implantar la Ruta de la Fibril·lació Auricular. Al mateix temps, s'està treballant en el projecte APROP de prevenció secundària de les fractures osteoporòtiques.

Aquest 2017, també hem activat la Unitat d'expertesa de les Síndromes de Sensibilització Central (fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple) de la comarca, conjuntament amb Atenció Primària.

En la línia materno-infantil, es manté una estreta coordinació entre Pediatria d'atenció primària i atenció especialitzada, així com entre el servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l'ICS i el servei de Ginecologia i Obstetrícia del CHV. Enguany, s'ha treballat en la continuïtat de cures en el part, de manera que a l'alta ja es disposa de la data i l’hora de visita a la llevadora de Primària.

Visites no presencials com a eina de coordinació i satisfacció per als pacients i les seves famílies

El sistema de visites no presencials, basat en la comunicació entre professionals d'atenció primària i especialitzada, s'ha consolidat com un aspecte de coordinació clau entre nivells assistencials. L'any 2017, es van realitzar 2.715 visites no presencials, un nombre molt similar a l'any anterior. Les especialitats amb més activitat van ser: pediatria, endocrinologia, cardiologia i dermatologia, seguides de pneumologia, nefrologia, reumatologia i urologia. Aquest sistema, pel qual es continua apostant fermament, millora la coordinació i la resolució assistencial, evita que els pacients s'hagin de desplaçar, escurça el temps d'espera per accedir a les consultes i permet resoldre el problema de salut en el lloc més proper al domicili.