Proves diagnòstiques i medicació

RADIOLOGIA 2015 2016
Sol·licituds 76.922 77.321
TAC 11.259 11.337
Ressonància magnètica 5.676 6.039
Mamografies* 9.998 10.945
Ecografies 8.421 8.781
Radiologia simple 49.479 48.983
Radiologia especials 455 398
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge
LABORATORI* 2015 2016
Sol·licituds 188.803 192.696
Determinacions 1.987.118 2.074.384
Hematologia 288.720 297.496
Microbiologia 186.990 196.940
Bioquímica 1.492.575 1.555.815
Immunologia-Al.lergia 18.833 24.133
Estudis pretransfusionals 4.479 4.224
Unitats transfoses 3.386 3.160
(*) Dades de 2015 modificades per canvi en la metodologia de càlcul
ANATOMIA PATOLÒGICA 2015 2016
Sol·licituds 22.356 24.300
Histologies 9.102 9.560
Citologies 10.772 11.901
Necròpsies 17 22
Biologia molecular 2.482 2.839
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES 2015 2016
Total                                                                4.778 5.537
Endoscòpies digestives 3.479 4.144
Histeroscòpies 211 222
Broncoscòpies 199 208
Cistoscòpies 785 921
Biòpsies prostàtiques 104 42
MEDICACIÓ 2015 2016
Fàrmacs dispensats 3.290.567 3.368.703
Elaboració de medicaments:
Preparacions QT 5.447 6.174
Bombes PCA 1.014 1.029
Preparacions NP 4.058 4.023
Preparacions NE 289 333
Unitats envasades 205.287 235.485