Responsabilitat social

Per la condició d'entitat pública i per la rellevància social de l'activitat que duem a terme, la Responsabilitat Social és un element bàsic en la nostra estratègia de gestió i mantenim un compromís ineludible amb la transparència informativa i el comportament ètic. Els anys 2014-2015, vàrem dur a terme un 'Anàlisi de materialitat' per identificar quins aspectes econòmics, socials i ambientals consideraven més rellevants els nostres grups d'interès. Al llarg d’aquest any, hem treballat per incorporar aquests objectius a l’estratègia de gestió del CHV.

Comunicació i transparència

Al CHV comptem amb diversos canals que ens permeten garantir una comunicació permanent, oberta i bidireccional amb tots els nostres grups d'interès. Internament, disposem d'una Intranet, el Portal de l'empleat, la revista corporativa o l'enquesta de clima laboral, entre d'altres. Externament, a més de les vies convencionals (premsa i suports informatius als centres), comptem amb la web 2.0 del CHV, dins la qual es pot consultar el Portal de la Transparència, amb tota la informació actualitzada a nivell institucional, laboral, econòmic i estadístic. Al llarg de l'any, s'ha mantingut una actualització contínua del Portal d'acord amb els criteris que fixen les legislacions estatal i catalana en matèria de transparència i informació pública.

L'ètica com a element transversal

El Codi Ètic és la guia de bona conducta que estableix els compromisos i els principis ètics del Consorci. Creat l’any 2008 -i actualitzat periòdicament- constitueix l’eina bàsica de la responsabilitat social. Els seus principis regeixen tant l'actuació dels professionals durant l'exercici de la seva activitat, com les relacions entre pacients, professionals, organització, administració i proveïdors. En ocasions, l'exercici de l'activitat assistencial afronta situacions que plantegen dilemes ètics. Per donar-hi resposta, comptem amb eines de suport com:
- El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA), un comitè de caràcter consultiu, acreditat per la Generalitat, que és el referent per a professionals i usuaris a l'hora de plantejar i discutir temes ètics relacionats amb la pràctica diària de l'assistència i amb els pacients. Entre altres, en el marc d’aquest comitè, enguany s'han treballat aspectes relacionats amb la pluralitat religiosa, l’administració d'antipsicòtics en els trastorns mentals greus o l'accés a la història clínica de salut mental dels menors per part dels progenitors.
- El Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica(CEIC), que valora els aspectes metodològics, ètics i legals dels assajos clínics que es duen a terme al CHV, garantint que tinguin en compte els riscos i beneficis per a les persones que hi participen i per al conjunt de la societat.