Indicadors econòmics

Per aconseguir l'equilibri en el compte d'explotació, que és un dels nostres objectius prioritaris, implementem estratègies externes com les aliances amb el sector privat i el lideratge de la sanitat pública d'Osona, i estratègies internes entre les quals destaca un sistema d'incentius centrats en els resultats. Aquest 2016, tot i que l'increment en ingressos per serveis prestats ha augmentat menys que l’any anterior (un 4,28%, per un 6,42% el 2015), s'ha mantingut l'increment en les despeses salarials un 3,32% (3,33% el 2015).

Inversions i negoci

La major part dels ingressos de la xifra de negoci del Consorci provenen de la dotació pressupostària de l'activitat pública. També disposem d'una Política d'inversions d'immobilitzat que té per objectiu posar a l'abast la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra missió, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà. Totes les dades econòmiques són auditades anualment.

INDICADORS ECONÒMICS* 2015 2016
Ingressos per serveis prestats 84.110 87.708
Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats 34.180 36.638
Despesa salarial 48.257 49.861
Subsidis rebuts 224 152
Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors 100% 100%
Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) BBVA 60,96%
La Caixa 39,04%
BBVA 72,16%
La Caixa 27,84%
(*) Xifres en milers d'euros
ESTAT DEL VALOR AFEGIT* 2015 2016
Valor econòmic creat 88.178 92.257
  • Import net de la xifra de negoci 84.110 87.708
  • Altres ingressos 3.844 4.397
  • Subvencions d'explotació 224 152
Valor econòmic distribuït 84.766 88.820
  • Aprovisionaments 34.180 36.638
  • Despeses de personal 48.257 49.861
  • Altres despeses d'explotació 2.201 2.226
  • Despeses financeres 128 95
Valor econòmic retingut 3.412 3.426
  • Amortitzacions 3.374 3.352
  • Resultat 38 74
(*) Xifres en milers d'euros