Equip humà

Aquest 2016, la plantilla mitjana del Consorci Hospitalari de Vic ha tornat a augmentar en 14 persones, trencant la tendència a la baixa que hi havia en els darrers anys.

PLANTILLA 2015 2016
Plantilla mitjana* 1.050 1.064
Persones físiques totals** 1.219 1.239
Personal amb alguna discapacitat*** 1,97% 2,02%
Professionals amb contracte indefinit 80,07% 76,59%
Plantilla amb jornada completa 57,00% 58,00%
(*) Equivalent a persones a jornada completa, inclosos suplents, de l’any en curs.
(**) Plantilla estructural + suplents, a 31 de desembre.
(***) Per la seva naturalesa jurídica, al CHV no li és d'aplicació la normativa sobre declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives.

Estabilitat

Millorar l’estabilitat laboral és clau per optimitzar l'organització del treball i augmentar la satisfacció del nostre personal. Aquest any, hem treballat en la identificació de llocs de treball estructurals amb l'objectiu de convocar les seves places associades i assolir, així, un percentatge d'estabilitat que permeti fidelitzar als professionals. En total, s’han convocat 58 places, una xifra que preveiem incrementar durant el 2017. Una altra mesura molt positiva ha consistit en pactar una planificació del 87% de la jornada anual, des de principis d'any, amb el personal corre-llocs (personal amb horari i lloc de treball variable).

La plantilla mitjana ha augmentat en 14 persones, continuant amb la tendència a l’alça de l’any anterior

Millorant gràcies a l’opinió dels professionals

A partir dels resultats obtinguts de l'enquesta OPINA realitzada l'any 2015 per mesurar el grau de satisfacció dels nostres professionals, s'han realitzat plans i accions de millora dels aspectes que causaven més insatisfacció. Les accions de millora s'han treballat per direccions i serveis conjuntament amb els professionals.

Resultats de l'Enquesta OPINA 2015