Proveïdors i subministrament

D'acord amb el nostre compromís amb la transparència i l'ètica contractual, al CHV apliquem el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat per la Generalitat de Catalunya. Seguint les recomanacions d'aquest codi, hem posat a disposició dels proveïdors un formulari per sol·licitar informació o presentar queixes, gestionat pel Departament de Concursos.

D'altra banda, per contribuir al desenvolupament del nostre territori d'influència, prioritzem la contractació de proveïdors d'àmbit local. Un exemple d'aquesta aposta és Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS, AIE), empresa participada pel Consorci i per altres entitats de l'àmbit de la salut, que gestiona com a proveïdor local els serveis bàsics no assistencials com la neteja, la informàtica, el manteniment o la logística.

PROVEÏDORS 2015 2016
Despesa vinculada a empreses amb component social* 15,45% 14,98%
Percentatge de proveïdors d'Osona 19,05% 17,50%
Facturació de proveïdors d'Osona 24,10% 23,43%
Despesa en serveis prestats per centres especials de treball** 607.417€ 630.543€
(*) % de despesa lligada a contractes menors i procediments negociats establerts amb empreses amb component social, sobre el total del concepte, d'acord amb l'article 35 de la Llei 34/2002
(**) Facturació d'aquest servei al llarg de cada exercici

Cadena de subministrament

Dels més de 675 proveïdors que té el CHV, més del 90% són de Barcelona i Madrid, on es localitzen les seus de la majoria de grans proveïdors sanitaris. Pel que fa a proveïdors locals, els de l'àmbit comarcal suposen un 17,5%, en bona part vinculats a l'empresa de serveis SAS i la resta petits proveïdors.

La política de compres del CHV ve regulada per la Llei de contractes del sector públic que garanteix, entre d'altres, la pública concurrència i la transparència en les contractacions. D'altra banda, la política de compres a nivell institucional està marcada per la tendència, cada cop més consolidada, de fer compres agregades entre diferents proveïdors del sector sanitari català.

El Consorci, com a soci significatiu de l'empresa SAS, segueix promovent de manera estratègica el creixement i la cobertura de serveis d'aquest proveïdor en l'àmbit comarcal i supracomarcal per a empreses del sector Salut, amb l'objectiu de millorar el servei i capturar sinèrgies, quan sigui possible, per transferir-les als socis-clients.

TIPUS DE PROVEÏDORS Número Despesa
Consumibles 445 23,8 M€
Serveis 275 14,3 M€
Inversió/equipaments 83 2,2 M€