Resultats qualitatius

PROCESSOS 2015 2016
Reingressos <30 dies 8,17% 8,71%
Reintervencions <30 dies 2,00% 2,04%
Retorn a urgències <72 hores * 3,44% 3,45%
Ingressos procedents de la UCSI 1,96% 2,52%
Resposta a reclamacions <10 dies 86,20% 84,11%
Capacitat de resolució **    
   De l'àrea d'Urgències 98,74% 98,47%
   De l'àrea d'Hospitalització 98,45% 98,57%
(*) Excepte Obstetrícia.
(**) Percentatge de casos resolts a HUV: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes.
QUALITAT DE L'ATENCIÓ 2015 2016 Var. %
Teixits
Apendicectomies blanques 0,6% 3,1% 394,5
Apendicectomies perforades 28,8% 54,5% 88,8
Índex de cesàries  21,00% 22,5% 7,1
Riscos d'hospitalització Hospital Universitari de Vic (HUV)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 1,4‰* 1,6‰ 13,6
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 100% 100% 0,0
Riscos d’hospitalització Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 4,8‰ 4,7‰ -2,1
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 98,5% 97,3% -1,2
Mortalitat
Exitus sobre altes 3,09% 3,07% -0,6
   Hospital Universitari de Vic 2,4% 2,3% -4,5
   Hospital Sant Jaume de Manlleu 15,3% 17,2% 12,6
Exitus sobre urgències 0,120% 0,049% -59,6
Mortalitat materna 0 0 0,0
Mortalitat perinatal (per mil) 4,6‰ 1,6‰ -66,3
Mortalitat criteris de Rutstein** 0 0 0,0
Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR) 0,837* 0,896  
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR) 0,798* 0,825  
(*) Dada modificada per canvis en la fórmula de càlcul de l'indicador
(**) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys
GESTIÓ DEL MEDICAMENT 2015 2016 Var. %
Terapèutica Hospital Universitari de Vic
Prevalença de pacients amb antibiòtics 40,2% 41,8% 4,0
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) 56,1% 57,8% 3,0
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (registre VINCAT) 30,4% 56,6% 86,1
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (observació directa) --* 96,7%  
Terapèutica Hospital Sant Jaume de Manlleu
Prevalença de pacients amb antibiòtics 19,2% 23,6% 22,9
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) 85,2% 63,9% -25,0
(*) El 2016 és el primer any en què es registra oficialment aquest indicador
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES 2015 2016 Var. %
Infeccions
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial a HUV 7,4% 7,0% -5,4
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HUV 71,8% 76,9% 7,1
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HSJM 90,9% 100% 10,0
Incidència de casos nous de MARSA 0,31‰ 0,41‰ 32,3
Incidència de casos nous de MARSA d’adquisició hospitalària 0,05‰ 0,03‰ -40,0
Pacients amb vacunació antipneumoccòcica a HSJM 75,0% 64,5% -14,0
Pacients amb vacunació antigripal a HSJM 46,9% 33,9% -27,7
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats 90,0% 40,0% -55,6