Gestió ambiental

La gestió ambiental es troba totalment integrada al Consorci. Tenim implantat un Sistema de gestió integrada de Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient, certificat segons les normes OHSAS 18.001, ISO 14.001 i el reglament EMAS; i cada any desenvolupem un Pla d'Actuació que determina un conjunt d’objectius per avançar en la millora ambiental contínua. L'any 2016, hem assolit el 51% dels objectius mediambientals.

En aquest apartat de la Memòria, us presentem la informació i les dades més rellevants sobre consum d'energia i recursos, emissions i residus. A més, anualment editem una Declaració Ambiental on presentem els resultats detallats sobre el comportament ambiental, amb les dades segregades per centres:

Declaració Ambiental