Eficiència i seguretat

Seguretat de pacients

Els professionals del CHV treballen per oferir una assistència segura, efectiva i eficient. La comunicació i l'estreta col·laboració amb pacients i familiars també és un aspecte clau per millorar la seguretat i prevenir esdeveniments adversos (EA). Des de l'any 2006, està en funcionament el Comitè de Seguretat de Pacients, que promou dins l'organització la cultura de la seguretat, amb accions dirigides a reduir el risc de danys innecessaris associats a l'atenció, i fomenta el coneixement i l'aplicació de millores davant els EA.

Així mateix, es fa un seguiment sistemàtic dels aspectes de millora que promou l'OMS i, durant el 2016, s'ha informat dels indicadors de seguretat de pacients al Departament de Salut, els quals abracen aspectes com la infecció hospitalària, bacterièmies per catèter, higiene de mans, caigudes, úlceres per pressió, identificació inequívoca de pacients, transfusions, llista de verificació quirúrgica, errors de medicació o contencions.

Eficiència i efectivitat del servei

El Servei Català de la Salut publica periòdicament els Mòduls per al seguiment d'indicadors de la qualitat (MSIQ), que permeten fer comparacions entre hospitals i respecte al conjunt de centres de Catalunya.

INDICADORS D'EFICIÈNCIA
Raó de funcionament estàndard (RFE) 0,97
Raó d'ambulatorització estandarditzada (RAE) 1,01
Dades corresponents a 2015, a l'espera del tancament oficial de l'informe 2016 del CatSalut.
RFE: valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital utilitza menys dies d'estada per atendre la seva casuística que l'estàndard amb els que es compara, és a dir, un menor consum de recursos i, per tant, una major eficiència.
RAE: valors superiors a 1 indiquen que l'hospital ambulatoritza més casos que l'estàndard i, per tant, una major eficiència.
INDICADORS D'EFECTIVITAT* HUV Catalunya
Mortalitat hospitalària
Mortalitat en patologies seleccionades 8,2% 7,7%
Reingressos a 30 dies
Global 10,9% 11,0%
Malaltia pulmonar obstructiva crònica 15,8% 16,2%
Pneumònia 9,0% 9,7%
Insuficiència cardíaca congestiva 14,4% 15,0%
Infeccions del tracte urinari 5,7% 8,4%
(*) Dades fins a novembre del 2016