Igualtat i conciliació

Igualtat d'oportunitats

La igualtat d'oportunitats i la no discriminació són compromisos que el CHV té totalment incorporats en la seva gestió: tota selecció, promoció o retribució sempre es fa seguint aquests principis. La participació femenina en els òrgans de gestió és paritària, doncs la meitat dels càrrecs del Comitè de Direcció estan ocupats per dones.

Conciliació

La política de conciliació es promou entre els professionals amb mesures com la reducció de la jornada per embaràs amb el 100% del sou garantit. Enguany, s'han produït 36 baixes per maternitat i 7 per paternitat, a més d’11 excedències. Totes elles es reincorporaran al mateix lloc de treball que ocupaven abans del permís.

Retribució i organització del treball

Pel que fa a la retribució, existeix un ‘Pacte sobre la retribució de la jornada complementària d’Atenció Continuada’, que millora les condicions establertes al conveni del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) per al col·lectiu mèdic. Aquest 2016, a més, s'ha treballat en la revisió del model organitzatiu d'Urgències, que es preveu implantar durant el 2017.

Posar en valor el factor humà

Des de l'any 2015, el CHV està adherit al manifest ‘Factor Humà’: un decàleg que reflecteix el compromís amb el valor i dignitat de les persones i la voluntat expressa d'exercir de manera ètica i responsable el nostre paper envers els treballadors.