Energia i emissions

Les principals fonts d'energia que es consumeixen al CHV són l'electricitat (54%) i el gas natural (46%), mentre que el consum de carburants és gairebé residual, associat al funcionament de quatre vehicles i als equips de reserva o emergència.

Durant el 2016, el consum d'energia ha disminuït (-1,87%) respecte l'any anterior, tant en electricitat com en gas natural. En el cas de l'energia elèctrica, aquesta disminució és fruit de la substitució d'aparells de climatització per altres més eficients. En el cas del gas natural, s'han incorporat recuperadors de calor i s'ha fet una millora del seguiment a través de la telegestió, al mateix temps que hi ha hagut una demanda inferior de calor pel fet d'haver sigut un hivern temperat. La disminució global en el consum d'energia ha suposat també una disminució de les emissions totals de diòxid de carboni, ja que en el cas del CHV estan directament vinculades a aquests consums.

Cal destacar que el 2016 s'ha portat a terme una auditoria energètica que permetrà establir accions de millora concretes i, per tant, garantir una millora en l'eficiència energètica del CHV.

CONSUM D'ENERGIA 2015 2016
Consum total d'energia (MWh) 11.464 11.250
• Electricitat 6.182 6.050
• Gas natural 5.282 5.146
Consum per superfície (MWh/m2) 0,2 0,2
• Electricitat 11,00% 10,86%
• Gas natural 9,00% 9,24%
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica) 2015 2016
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) 250,8 163,08*
Percentatge sobre el consum total 2,19% 1,45%*
Inversió en nous equipaments 0 0
(*) Les xifres del 2016 són una estimació: les instal·lacions van funcionar òptimament però va fallar l'enregistrament de les dades des del mes de gener a l'abril i també al desembre.
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE* 2015 2016
Emissions totals
(tones de CO2)
2.839 2.813
Emissions per superfície
(tones de CO2 per 100 m2)
5,1 5,03
 (*) Inclou les tones de CO2 corresponents al consum de combustible dels vehicles dels CHV (13 tones/any) i dels grups electrògens (0,47 tones).