Gestió dels residus

Al CHV es generen una àmplia diversitat de residus associats a les nostres activitats i serveis que classifiquem en residus perillosos (tòxics, tallants, sang, reactius...) i residus no perillosos. La nostra política és minimitzar la generació de residus i prioritzar-ne la valorització sempre que és possible. Aquest 2016, el volum de residus generats ha estat un 7,2% superior a l'any anterior, amb un increment sobretot de les fraccions de rebuig, material punyent (grup III) i envasos lleugers. En canvi, s’han reduït la fracció de paper i de la resta de residus que s'engloben en "Altres".

Per centres, el percentatge de residus valoritzats ha estat del 86% a l'Hospital de Manlleu (72% l’any anterior), del 32% a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental (34%) i del 9% a Clínica de Vic (13%).

RESIDUS I TRACTAMENT (tones) 2015 2016 Destí
Total de residus generats 662,04 671,78  
Rebuig (grups I i II) 357,39 381,29 Dipòsit controlat
Grup III 49,38 50,65 Esterilització /Abocador
Grup IV 6,84 8,10 Incineració
Matèria orgànica 86,61 86,39 Planta de tractament
Paper i cartró 79,32 65,02 Reciclatge
Vidre 17,23 16,86
Envasos lleugers 26,83 31,79
Ferralla 0,54 3,41
Fluorescents 0,16 0,82 Gestor especialitzat
Piles 0,06 0,08
Tòners i cintes d'impressora 0,63 0,96
Productes no halogenats o no clorats (xilè) 1,8 1,25
Reactius 0,01 0,03
Olis de cuina 1,01 0,59
Roba 1,57 1,20 Reutilització
Altres residus no significatius 32,66 23,34