Coordinació assistencial

Sistema amb visió comarcal

La coordinació assistencial i la visió comunitària en un marc d'atenció centrada en el pacient continuen sent elements claus per millorar la qualitat de l'atenció del CHV -tres de les línies estratègiques de l'entitat s'orienten en aquest sentit-.

Un dels projectes en vigor més rellevants és el model d'atenció al pacient crònic amb necessitats complexes i al pacient fràgil, que precisa d'una gran coordinació sanitària i social a nivell de territori. En l'àmbit del Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO), aquest 2016 s'ha continuat treballant amb les àrees bàsiques socials de la comarca per compartir dades sanitàries i socials en benefici d'una millor atenció als pacients més vulnerables.

Establir rutes assistencials compartides entre els diferents proveïdors de la comarca també és un aspecte prioritari. A més de mantenir les engegades en anys anteriors, aquest 2016 s'han posat en marxa les rutes de la Demència i de la Fibril·lació auricular, emmarcada aquesta última en la campanya de conscienciació ‘Pren-te el pols’ per millorar la detecció de les arítmies cardíaques i prevenir els ictus.

Aliances amb altres hospitals

La relació amb l'Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Joan de Déu, com a hospitals de referència d'alta tecnologia, és una eina bàsica per millorar l'atenció dels pacients de la comarca. L'any 2016, en el marc de l'aliança amb el Clínic, hem mantingut l’acord de col·laboració amb el Centre de Diagnòstic Biomèdic per potenciar l'activitat d'Anatomia Patològica i consolidar la Unitat d’Anàlisi Clínic (Laboratori).

El hospitals de Vic, Granollers, Mollet, Sant Celoni, Campdevànol i el Clínic de Barcelona, hem consolidat l’Aliança de la C-17, un acord estratègic per atendre de manera conjunta i coordinada els processos assistencials que requereixen un alt grau d'especialització. Amb una àrea de referència d’1,2 milions de persones, enguany s'ha treballat en els processos clínics del càncer de mama i del càncer de pulmó.

L'Aliança del Triangle amb els hospitals d'Olot i Campdevànol continua sent un element important de millora de la qualitat i la proximitat d'atenció a Osona, el Ripollès i la Garrotxa. L'any 2016, hem posat en marxa activitats conjuntes entre el CHV i Campdevànol en les especialitats de Reumatologia, Nefrologia i Hematologia.

Projectes interdisciplinaris

A nivell intern, el CHV treballa per desenvolupar processos que millorin la coordinació entre professionals de diferents nivells assistencials. A més de mantenir les línies de coordinació ja existents i els equips de treball conjunts amb altres institucions (en Oftalmologia, Pediatria, Ginecologia, Cures d'infermeria, Geriatria o Farmàcia), enguany s'han treballat els següents processos:

  • Circuit de cataractes i revisió de la retinopatia diabètica
  • Circuit i protocol d'atenció a l'espatlla dolorosa.
  • Atenció a la patologia de mama.
  • Model d’atenció als pacients amb necessitat de cures de ferides.
  • Model d'atenció farmacèutica al territori amb implicació de totes les entitats sanitàries.
  • Model d'atenció al pacient amb necessitats complexes (amb equips i plans d’intervenció compartits entre Primària i Especialitzada).