Plans de millora

L'anàlisi de l'opinió dels usuaris permet identificar aspectes que ens ajuden a millorar la nostra feina. A partir dels resultats obtinguts, tant d'estudis com de les reclamacions i suggeriments rebuts, es fa una priorització i un pla de millora amb accions que tenen com a finalitat donar resposta als aspectes plantejats. L'any 2016, les accions de millora s'han centrat en els aspectes següents:   

  • Temps de dedicació del metge
  • Reduir la llista d'espera quirúrgica
  • Reduir la llista d'espera de proves complementàries
  • Millorar el sistema d’avís per SMS
  • Garantir la intimitat i la confidencialitat

Organització i tràmits

Un aspecte clau en què s'ha continuat treballant són els terminis de realització de les intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques ambulatòries. La cirurgia oncològica, tot i l'augment d'un 28% dels casos, no supera els 45 dies d'espera. També s'ha treballat per reduir el temps d'espera dels procediments garantits, un objectiu que s'ha assolit però que ha comportat incrementar un 1,6% l'espera en la resta de procediments no preferenciats. Un alt percentatge de proves diagnòstiques es realitza en els terminis establerts de 30 dies en les preferents i de 90 dies en les ordinàries.

Accessibilitat a les instal·lacions

La Llei d’Accessibilitat requereix als centres de la Generalitat que disposin dels elements i la logística adequada per ser utilitzats per persones amb qualsevol discapacitat de la forma més autònoma possible. El CHV ha anat implantant mesures d'adequació en els darrers anys. Aquest 2016, s’ha equipat la sala d'actes de l’Hospital Universitari de Vic (que acull la majoria de jornades, sessions i actes) amb un bucle magnètic, una ajuda tècnica per a persones usuàries de pròtesis auditives que amplifica el so i facilita l'escolta. Pel que fa a la senyalística, en l'actualitat el 88,67% dels espais del CHV (55.665 metres quadrats) ja compten amb retolació adaptada als estàndards d'accessibilitat i de Health Literacy (alfabetització en salut), i enguany s’han aprovat els projectes i la priorització d’actuacions per assolir el 100% en el període 2017-2018.

Informació als pacients

Durant el 2016, s'ha potenciat la informació de la programació de visites i proves via SMS, en especial els recordatoris amb 48 hores d'antelació. L’optimització d’aquest servei d’alertes ha permés reduir el nombre de persones que no es presenten a la cita. Així mateix, s'ha implantat la carta/SMS que informa quan una persona entra en llista d'espera quirúrgica, i en la que s’indiquen els períodes màxims d'espera. En paral·lel, s'està impulsant l'accés dels usuaris a la carpeta ‘La meva salut’ del CatSalut: un espai digital que permet disposar de la informació personal de salut i fer tràmits en línia relacionats amb l’assistència sanitària.

Privacitat de l'usuari

La intimitat i la confidencialitat de les dades són aspectes clau per a la dignitat de les persones i estan recollits tant al Codi Ètic del CHV com en un protocol específic. El grau de satisfacció dels pacients en relació a aquesta matèria ha incrementat notablement: 96,3% a hospitalització pública (86,1% el 2015) i 99,3% a hospitalització no pública (98,9% el 2015).

El 2016, s'ha fet una enquesta d'autoavaluació al personal d’Infermeria amb l'objectiu de sensibilitzar i analitzar l'actuació davant aquest tema. S'han valorat aspectes com el secret professional, informar prèviament a la persona abans de fer-li alguna actuació, limitar la informació als professionals implicats en el procés, la utilització de les cortines de separació, fer comentaris en relació a malalts en espais públics, tancar la clau d'accés informàtic o trucar a la porta abans d'entrar a l'habitació/consultori.

Pluralitat religiosa

La pluralitat religiosa té una dimensió que va més enllà de l’àmbit hospitalari o residencial, doncs implica a tota la ciutadania. Per això, arran de la publicació de la ‘Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya’, elaborada pel CatSalut, es va constituir un grup de treball específic integrat per professionals interns i externs. S'ha començat fent una anàlisi de la situació actual de la pluralitat religiosa al CHV i identificant aspectes de funcionament que s'haurien de modificar per facilitar l'adaptació de la Guia al respecte de la pluralitat religiosa als centres.