Formació

La formació és un element clau per mantenir un equip professional altament qualificat. Per això, el Consorci disposa d'una Política de Formació del personal i elabora anualment un Pla de Formació. Durant el 2016, el Pla s'ha centrat en reforçar activitats tècniques i operatives aprofundint en la formació continuada dels diferents col·lectius però centrat majoritàriament en el personal d'Infermeria. Enguany el compliment del Pla s'ha posicionat sobre la mitjana habitual. En concret, aquest any ha estat d'un 77%, atès que en cada exercici hi ha sempre algunes activitats que no es poden portar a terme i, per contra, d'altres que s'han de prioritzar tot i no estar planificades per respondre a necessitats de millores en l'operativa i les tècniques de treball.

INDICADORS DE FORMACIÓ 2015 2016
Despesa en formació per professional 349 € 338 €
Professionals convocats al Pla de Formació 78% 70%
Mitjana d'hores de formació* Dones Homes Total Dones Homes Total
· Facultatius 4,14 3,01 3,53 9,87 11,99 11,02
· Infermeria 10,82 9,84 10,7 10,62 8,48 10,32
· Administració, tècnic i direcció 7,6 6,51 7,41 9,66 6,78 9,15
· Logística i serveis generals 1,01 2,83 1,98 0,01 3,56 3,24
MITJANA GLOBAL 9,44 5,65 8,14 10,40 9,87 10,28
(*) Formació grupal: computa el total de treballadors a jornada completa, inclosos suplents, a 31 de desembre. A banda de les accions incloses al Pla, el personal facultatiu assisteix a activitats formatives fora de l'àmbit de gestió del CHV.
COMPLIMENT DE LA FORMACIÓ 2015 2016
Salut laboral* 24% 49%
Qualitat i millora contínua 100% 100%
Prevenció i actuació en emergències 100% 53%
Prevenció i control de la infecció 100% 74%
Reanimació cardiopulmonar 100% 100%
Atenció al client 89% 100%
Pla de formació anual 84% 77%
(*) La disminució ve donada per una planificació més alta de la que després hi va poder assistir, i al fet que el curs de 'Mobilització de malalts' no es va portar a terme per causes alienes.