Satisfacció dels pacients

Amb l'objectiu d'avançar cap a una gestió centrada en els pacients, procurant-los la millor atenció en el dia a dia i en qualsevol decisió que els afecti, des de la Unitat d'Atenció al Ciutadà s'analitzen les enquestes de satisfacció del CatSalut i es porten a terme diferents actuacions per conèixer el grau de satisfacció de pacients i familiars. La seva expertesa és un valor que hem d'utilitzar i aprofitar.

Actuacions per detectar la satisfacció

 • ENQUESTES DEL CATSALUT
 • Embaràs, part i puerperi
  Percepció global del servei rebut: 8,25 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 83,8%
 • Consulta ambulatòria de salut mental – Adults
  Percepció global del servei rebut: 8,32 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 86,1%
 • Urgències
  Percepció global del servei rebut: 7,30 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 78,8%
 • CSS Hospital St. Jaume de Manlleu
  Percepció global del servei rebut: 9,02 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 97%
 • Hospitalització
  Percepció global del servei rebut: 8,11 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 84,1%
 • ENQUESTES DEL CHV
  Valoració de l’assistència
 • Hospitalització no pública
  Nivell de satisfacció global: 8,85 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 96,6%
 • Hospitalització domiciliària
  Nivell de satisfacció global: 8,93 / 10
  Utilitzaria de nou l'HD: 100%
 • Rapid recovery en pròtesi de genoll
  Nivell de satisfacció global: 8,5 / 10
  Es tornaria a operar amb el mateix procediment: 74,4%
 • Centre de dia Josep Roqué i Castell
  Nivell de satisfacció global: 9 / 10
  Recomanaria el centre de dia: 9 / 10
 • ENQUESTES DEL CHV
  Valoració d'aspectes no assistencials
 • Valoració de l'hoteleria
  Satisfacció amb el servei de cuina
  HUV: 63,4%  HSJM: 64,5%
 • Valoració de nous espais
  Remodelació espai de Direcció de l’HUV: 8 / 10
  Espai de programació de Clínica de Vic: 6,50 / 10
 • Valoració dels professionals en formació
  Satisfacció dels residents amb la formació: 3 / 4
  Recomanarien aquest centre per a la formació: 55,90%

Aprofundint en l'experiència dels pacients

El 2016, hem organitzat grups focals i entrevistes en profunditat amb usuaris i familiars de la Residència Aura de Manlleu. Els aspectes essencials de millora que han sorgit fan referència a:

 • La participació en les decisions d'allò que els afecta directament.
 • La qualitat de les relacions amb els professionals i amb els altres residents.
 • El suport emocional, l'empatia i el respecte, amb especial èmfasi en el reconeixement individual i en què es tinguin en compte els aspectes emocionals i el reforçament de l'autoestima.
 • Atenció a les necessitats físiques i ambientals.

Centrats en la persona

El model de cures del CHV s’orienta a l'atenció centrada en la persona: partint dels seus desitjos i necessitats i, sobretot, respectant els seus drets i preferències, la persona se situa al centre de tota la intervenció. Així, promovem principis fonamentals com l'accessibilitat, tenir en compte les preferències del pacient, la coordinació en l'atenció, la informació i l'educació, el suport emocional, la participació de l'entorn, el confort i la garantia de la continuïtat d'atenció. Tot, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten cures.