Indicadors GRI

Aquesta Memòria ha estat elaborada seguint els principis i indicadors de la Global Reporting Initiative: Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat versió G4. El seu contingut correspon a l'activitat compresa entre gener i desembre del 2016 i ha estat verificat externament per part de l'empresa OCA Cert, assolint el màxim grau de compliment del estàndards GRI (nivell 'Conformitat Exhaustiva').

Per definir la informació que es presenta a la Memòria, entre els anys 2014 i 2016 el Consorci Hospitalari de Vic ha dut a terme una Anàlisi de Materialitat, un procés per identificar quins aspectes consideren rellevants i volen conèixer, de manera prioritària, els nostres grups d'interès: pacients, professionals, entitats... Perquè són aquests interessos els que hem d'atendre, també, informativament.

A continuació, podeu consultar els resultats i procés d'elaboració de l'Anàlisi de Materialitat, la taula on s'indica en quin apartat es pot trobar cadascun dels indicadors GRI i el certificat que acredita l’auditoria i verificació del contingut de la Memòria per part de l'empresa externa OCA Cert.

Anàlisi de Materialitat

Taula d'indicadors GRI

Certificat de verificació externa