Freqüentació i casuística

GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD)
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N % casos EM
073 Intervencions sobre ull i òrbita 1.223 8,3% 0
560 Part vaginal sense diagnòstic complicat 739 5,0% 2,0
194 Insuficiència cardíaca 508 3,5% 6,4
228 Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical 359 2,4% 0,3
463 Infeccions de ronyó i tracte urinari 295 2,0% 3,4
139 Pneumònia 260 1,8% 6,0
249 Gastroenteritis, nàusees i vòmits 257 1,8% 3,8
540 Cesària 242 1,6% 3,7
140 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 236 1,6% 4,9
263 Colecistectomia 222 1,5% 2,1
 
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI)
GRD Descripció GRD N Pes Mig  
004 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO  3 10,9781  
005 Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu  8 6,4167  
260 Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació  1 5,1674  
312 Diagnòstics d’empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte la mà 2 4,7577  
130 Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida >96 hores  10 3,5680  
169 Procediments abdominals vasculars majors 2 3,4739  
441 Procediments majors sobre bufeta 9 2,9940  
167 Altres procediments cardiotoràcics i vasculars toràcics 4 2,4734  
680 Procediment quirúrgic major per a neoplasmes limfàtics/hematopoyètics/altres 1 2,4388  
230 Procediments majors sobre intestí prim 29 2,2649  
Versió GRD APR 32
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* 2017 2018 2019
FREQÜENTACIÓ
Hospitalització 65,77 67,49 67,68
Ambulatòria 1.138,18 1.125,9 1.131,45
Urgències** 331,91 327,38 342,23
Quirúrgica 48,51 43,57 42,79
Hospital de dia 153,93 147,69 144,42
 
DEMANDA
Hospitalització 70,79 73,95 73,24
Ambulatòria 377,88 352,47 320,86
Quirúrgica 71,13 71,19 67,47

* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 156.972 habitants segons els Registre Central d'Assegurats.

**Des de 2017 inclou també dades d’ACUT.