Innovació

Al CHV entenem la innovació com un cercle virtuós orientat a generar un alt valor per a la institució, els seus professionals i la societat en general. La cultura innovadora s'estructura en una doble dinàmica: de top-down, en què les línies estratègiques d'innovació es fixen “de dalt cap a baix", i de bottom-up, en què les idees dels professionals es canalitzen “de baix cap a dalt".

Projectes en marxa

Aquest 2019, hem iniciat dos nous projectes d’innovació i han continuat uns altres vuit que estan en diferents fases de desenvolupament:

  • El projecte ACTIVARESI pretén oferir una atenció sanitària integral, segura i sostenible a les persones que viuen en residències de la tercera edat d'Osona. La clau és crear una xarxa de dispositius assistencials que donin suport a la cura dels residents amb un model d'atenció personalitzat, compartit i consensuat entre el CHV i l’Atenció Primària, per tal d’adequar millor la resposta i l'abordatge de les situacions en què una malaltia s'aguditza.
  • El CHV s'ha integrat en el projecte iGUIDE de l'European Society of Radiology, que té per objectiu millorar l'adequació i la justificació dels procediments radiològics i, així, reduir la irradiació i la sobreexposició innecessària dels pacients. Integrat en el sistema d'informació assistencial del CHV, l'iGUIDE funciona com un sistema de suport a la presa de decisions a l’hora de demanar una prova radiològica.

Altres projectes d'innovació que s'estan duent a terme són:

  • Lideratge infermer en una Unitat Geriàtrica d'Aguts
  • Dispositiu per facilitar la inserció de sondes nasogàstriques
  • Taloneres de silicona per prevenir úlceres
  • Mòbils per gestionar les dades del pacient a peu de llit
  • Manipulació segura d'elements punxants
  • Prevenció del suïcidi a la comarca d'Osona
  • Millora en la prescripció de fàrmacs
  • Inserció laboral en l'àmbit residencial

Xarxa d’innovació

Aquest 2019, hem mantingut el conveni de col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona per donar suport al desenvolupament de la innovació al CHV, així com altres convenis amb empreses i universitats per desenvolupar diferents projectes d'innovació en un context de partenariat. El CHV formem part de la Xarxa d’Innovació en Salut per a Catalunya (XISCAT) i col·laborem en la plataforma d'Innovació en Tecnologies Mèdiques i Sanitàries (ITEMAS) de l'Instituto de Salud Carlos III, dins la qual enguany hem participat en el grup de treball sobre ‘Innovació en processos’.

Enguany, s’ha signat amb la Fundació LEITAT el conveni marc de participació en el Projecte CIMTI (Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores). Fruit d'un conveni de col·laboració del Departament de Salut i l'AQuAS, el CIMTI és un dels principals acceleradors de d'innovació en atenció sanitària i social.

PECT Osona

El Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) d’Osona està impulsat pel Consell Comarcal, el Consorci Hospitalari de Vic, la UVic-UCC i Creacció, amb la col·laboració de 22 entitats més del territori i cofinançat amb fons europeus (FEDER). Es tracta d’una agenda de transformació de la comarca a través de la qual es vol desenvolupar una economia basada en el coneixement, amb una elevada capacitat de generar llocs de treball de qualitat i valor econòmic i social per als ciutadans.

El CHV participa en el projecte de Serveis Sociosanitaris Avançats, dins el qual lidera l'operació Gestió de la innovació al sistema d'assistència sanitària. L'objectiu és convertir el CHV en un centre d'innovació en salut que permeti millorar la productivitat, la capacitació professional, la qualitat dels serveis, l'eficiència i, en conseqüència, la salut i la qualitat de vida de la població.