Energia i emissions

Les principals fonts d'energia que s’utilitzen al CHV són l'electricitat (49%) que consumeixen els llums i aparells i sistema d’aire condicionat, i el gas natural (51%) de la calefacció. El consum de carburants està associat al funcionament dels tres vehicles propis i del grup electrogen i és gairebé residual (0,49%).

Aquest 2019, el consum global d'energia ha augmentat lleugerament respecte l’any anterior (+4,7%). L’augment més important ha estat en el consum de gas natural (+8,6%), principalment a l'Hospital Universitari de Vic (+14%) a causa d'un nou sistema d'aigua calenta sanitària amb una caldera més gran. L’ús d’aquesta caldera ha suposat un consum més elevat durant bona part de l'any, tot i que posteriorment s'ha canviat per una caldera ajustada a les dimensions necessàries. El consum d'electricitat, en canvi, s'ha reduït un 1% a l'Hospital Universitari de Vic.

CONSUM D'ENERGIA 2017 2018 2019 Var.
Consum total d'energia (MWh) 12.007 12.496 13.085 4,7%
• Electricitat 6.264 6.302 6.366 1,0%
• Gas natural 5.685 6.128 6.655 8,6%
• Combustibles* 57,85 65,53 63,77 -2,7%
Consum per superfície (MWh/m2)** 0,214 0,224 0,233 4,2%
• Electricitat 0,112 0,113 0,114 1,0%
• Gas natural 0,102 0,110 0,119 8,5%
(*) Gasoil dels vehicles (59,09) i del grup electrogen (4,68)
(**) Les dades 2018 s’han actualitzat per corregir un càlcul erroni de l’anterior Memòria.
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica)* 2017 2018 2019 Var.
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) 211,65 63,56 64,72 1,8%
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) 0,17 0,05 0,05 1,4%
Percentatge sobre el consum total 1,77% 0,51% 0,50% -2,8%
(*) El 2018 es va aturar el sistema de generació de l’HUV perquè era una instal·lació antiga i calia fer una posada a punt.

Petjada de carboni

Aquest 2019, incorporem les emissions directes derivades del transport intern a partir del quilometratge dels desplaçaments de la plantilla.

EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE 2017 2018 2019 Var.
EMISSIONS TOTALS (tones de CO2) 3.759 1.990 2.552 28,2%
Emissions directes 1.048 1.132 1.326 17,2%
  Per gas natural 1.035 1.115 1.211 8,6%
  Per gasoil de vehicles 13,2 14,3 14,6 -5,2%
  Per grup electrogen 0 2 1 -44,7%
  Per quilometratge personal intern     100  
Emissions indirectes 2.710 859 1.225 42,6%
  Per electricitat 2.455 559 924 65,3%
  Per residus 238 282 285 1,0%
  Per aigua 17,55 17,89 16,50 -7,8%
Emissions per superfície(tones CO2 per 100m2) 6,75 3,14 4,03 28,2%
Emissions no emeses fruit de l’aprofitament d’energia solar 38,52 11,72 11,78 0,5%
Font: Guia Pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Generalitat de Catalunya, versió 2020.