Salut i seguretat laboral

Treballem perquè tots els professionals exerceixin la seva activitat en un entorn de treball saludable i segur. Duem a terme avaluacions de riscos laborals de tots els llocs de treball i, en funció dels resultats obtinguts, implementem millores per adequar-los. A més, s'investiguen els accidents, incidents i comunicats de risc que es registren i, si s'escau, s'adopten mesures correctores i/o preventives.

Des del 2005 comptem amb un sistema de gestió integrat de Prevenció de Riscos Laborals (certificat d’acord amb la norma internacional ISO45001:2018) i de Medi Ambient, que cobreix totes les activitats, llocs de treball i professionals dels nostres diferents centres. Un dels nostres objectius per enguany era disminuir el nombre d'incapactitats temporals (IT): el 2019 la IT del CHV s'ha situat en un 8,2%, mentre que el 2018 era d'un 6,1%.

INDICADORS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 2017 2018 2019
Baixes laborals  
Índex d'incidència
(accidents amb baixa x mil treballadors exposats)
40,84 32,28 19,58
Durada mitjana de les baixes (jornades perdudes respecte el total d'accidents amb baixa) 66,00 32,78 69,44
Índex de freqüència
(accidents amb baixa x milió d'hores treballades)
28,56 21,87 13,12
Índex de gravetat
(jornades perdudes per mil hores treballades)
1,88 0,72 0,91
Formació en prevenció  
Professionals que han rebut formació en PRL 504 512 419
Mitjana d'hores de formació en PRL (per treballador format) 3,95 2,43 3,36
Altres indicadors  
Comunicats d'incidència de professionals 329 354 350
Compliment d'objectius en PRL 80% 95% 100%
Cost de les mesures desenvolupades en PRL 115.408€ 52.312€ 45.175€

Prevenció de la conflictivitat

Amb la voluntat de fomentar un bon clima laboral i evitar circumstàncies que puguin desembocar en situacions conflictives, el CHV ha mantingut les següents actuacions de caràcter preventiu:

  • Assessorar per garantir el compliment de les normatives internes.
  • Detectar, recollir i analitzar les necessitats i/o conflictes professionals amb la finalitat de definir-ne la solució òptima.
  • Establir i mantenir una bona comunicació amb els representants sindicals.
  • Sensibilitzar els comandaments en la gestió i resolució interna de conflictes.
  • Realitzar les entrevistes de sortida amb l'objectiu d'analitzar-ne els motius.
  • Organitzar, periòdicament, enquestes de clima.

A més, comptem amb una instrucció per gestionar els expedients disciplinaris i amb un Grup d'Intervenció en Casos d'Assetjament (GICA) que valora els casos que es detectin, i estem estudiant la possibilitat de crear la figura del mediador.