Eficiència i efectivitat

Una precisa gestió de la informació clínica i econòmica ens permet millorar els serveis i conèixer el nostre grau d’eficiència i d’efectivitat en comparació amb hospitals del mateix nivell.

INDICADORS D'EFICIÈNCIA 2017 2018 2019
Gestió d’estades ajustades a risc (IEAR)* 0,7582 0,8513 0,8459
Gestió d’estades preoperatòries* 1,6314 1,7926 1,8695
Cirurgia sense ingrés** 1,1202 1,1590 1,1567
(*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital utilitza menys dies d'estada per atendre la seva casuística que l'estàndard i que, per tant, és més eficient.
(**) Valors superiors a 1 indiquen que l'hospital ambulatoritza més casos que l'estàndard i que, per tant, és més eficient.
 
INDICADORS D'EFECTIVITAT* 2017 2018 2019
Mortalitat (IMAR) 0,8249 0,9665 0,7463
Complicacions (ICAR) 1,0055 0,7062 0,7538
Readmissions (IRAR) 0,9992 1,1378 1,1241
(*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital té menys casos que l'estàndard, i a l’inrevés.  

La font d’aquestes dades és l’eina de benchmarking IAmetrics, de l’empresa especialitzada IASIST. En anys anteriors, les dades provenien de la Central de Resultats de l’Observatori de Salut de Catalunya i del MSIQ (CatSalut), dues bases de dades que, enguany, no estaven degudament actualitzades.