Coordinació assistencial

La coordinació assistencial i la visió comunitària d’aliança, arrelament i servei al territori constitueixen elements clau per aconseguir una atenció de qualitat, integrada i orientada al pacient i la seva família. El Pacte Territorial, signat per tots els proveïdors d'atenció sanitària d'Osona, recull nou acords en projectes de coordinació i millora de serveis. Aquests han estat els principals avenços assolits durant el 2019:

PCC-MACA

Model d'atenció al pacient crònic amb necessitats complexes i al pacient fràgil. És un dels programes en vigor més rellevants. Precisa d'una gran coordinació sanitària i social i és l’expressió del Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès.

Salut Mental

El model d'atenció a la Salut Mental és un element bàsic de la coordinació comarcal. Enguany ha continuat el desplegament de la cartera de serveis a l’Atenció Primària (assistència, gestió de derivacions, interconsultes, prevenció de suïcidis, formació...), de la Unitat funcional d'Atenció als brots psicòtics incipients (amb professionals socials i educatius), del Programa de Suport a les residències de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència i de la Unitat funcional del Trastorn de l'Espectre Autista, i s’ha partipat en el disseny del projecte de lluita contra l'estigma adreçat als professionals de Primària.

Ginecologia

Un altre projecte de coordinació ha estat la creació del Servei Territorial de Ginecologia conjunt entre l'Institut Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic amb l'objectiu de donar serveis i una atenció unificada a les dones de la comarca.

Pediatria

La coordinació entre els pediatres d'atenció Especialitzada i Primària s'ha anat consolidant al llarg dels anys amb reunions periòdiques, desplaçaments d’especialistes per donar assistència a les àrees bàsiques, elaboració de protocols -estudi i seguiment de la patologia pediàtrica crònica (asma, celiaquia i diabetis)-, o l’elaboració de guies compartides com les de l'ús d'antibiòtics. El Servei de Pediatria del CHV ha participat en el projecte VINCaT-PROA-Pediatria comarcal, una iniciativa que aglutina hospitals catalans amb l’objectiu de millorar els resultats clínics dels pacients pediàtrics, optimitzar l'ús dels antimicrobians i minimitzar els esdeveniments adversos associats a la seva utilització. El programa estableix indicadors comuns per tal d'assolir aquests objectius mitjançant l'anàlisi de dades, l'elaboració de recomanacions i la promoció d'intervencions conjuntes de millora, formació i recerca.

Farmàcia

Un grup integrat per farmacèutics de l'atenció Primària i Hospitalària promou una estratègia compartida en l'ús dels medicaments a la comarca. En aquest context, es treballa a través del model de Prescripció Centrada en la Persona per personalitzar la prescripció i millorar els resultats terapèutics en pacients amb múltiples malalties cròniques.

Abordatge conjunt de patologies

Altres objectius del Pacte Territorial assolits durant el 2019 han estat la revisió de les rutes de la Demència, la Depressió, la Diabetis mellitus i la MPOC, així com del protocol de la Teledermatologia, del Model d'atenció a la Lumbàlgia i del Protocol d'atenció del Peu diabètic. A nivell social es realitzen sessions de coordinació periòdiques entre professionals dels serveis socials d'atenció primària i especialitzada del territori.

Pel que fa al Pla Nacional d'Urgències a Catalunya, el projecte a nivell d'Osona s'ha concretat en la definició d'estratègies entre l'àmbit residencial i els cossos de seguretat i en l'ordenació del registre de l'activitat d'urgències al territori.

Visites no presencials

Evitar desplaçaments i millorar la comunicació entre Primària i Especialitzada és la base del model de visites no presencials. Un sistema que, malgrat tenir encara un llarg recorregut de millora, enguany s’ha consolidat amb la realització de 5.339 visites virtuals, un 55% més que l'any anterior. Les especialitats amb més activitat van ser Cardiologia, Pediatria, Endocrinologia i Dermatologia, seguides de Neurologia, Reumatologia, Pneumologia i Urologia. Aquest sistema, pel qual es continua apostant fermament, millora la coordinació i la resolució assistencial, evita que els pacients s'hagin de desplaçar, escurça el temps d'espera per accedir a les consultes i permet resoldre el problema de salut en el lloc més proper al domicili, contribuint així a reduir la petjada de carboni.