Equip humà

Al CHV ens esforcem per crear el marc idoni perquè aflori el potencial dels nostres professionals i perquè puguin desenvolupar la seva tasca amb la màxima qualitat, d'acord amb els requeriments de cada lloc de treball i alineats amb l'estratègia corporativa. Apostem per un lideratge participatiu i pel treball en equip i multidisciplinari, cercant sempre la implicació dels professionals, una bona organització del treball, la salut i seguretat en la feina, la formació i la no discriminació.

Plantilla

La plantilla mitjana ha augmentat en 15 persones, seguint la tendència a l’alça iniciada el 2015, i s’han millorat els indicadors de persones contractades a jornada completa que ha passat d'un 58,66% a un 66,09%. D'altra banda, tot i que al CHV no li és d'aplicació la normativa sobre inserció laboral de persones amb discapacitat, s'ha continuat amb la tendència d’incrementar el percentatge de l'any anterior amb contractació directa.

PERSONAL PROPI 2017 2018 2019
Plantilla mitjana* 1.081 1.099 1.114
Persones físiques totals** 1.276 1.241 1.274
Personal amb alguna discapacitat amb contractació directa*** 1,88% 2,01% 2,12%
Professionals amb contracte indefinit 75,39% 77,76% 76,37%
Plantilla amb jornada completa 58,23% 58,66% 66,09%
PERSONAL EXTERN (SAS) 2017 2018 2019
Plantilla mitjana* 151 156 164
(*) Equivalent a persones a jornada completa, inclosos suplents, de l’any en curs.
(**) Plantilla estructural més suplents, a 31 de desembre.
(***) Per la seva naturalesa jurídica, al CHV no li és d'aplicació la normativa sobre declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives.

Estabilitat

Amb la convocatòria de 110 places, durant el 2019 hem donat continuïtat a la política per millorar l'estabilitat laboral i la captació de talent iniciada l’any anterior. Això ens ha permès millorar les condicions del personal propi i del personal suplent -potenciant els processos de promoció interna- i alhora incorporar nous professionals. Pel que fa al col·lectiu infermer, s'han revisat 41 llocs de responsabilitat, ;s'han definit 14 llocs claus i s’ha redimensionat la dotació d’hospitalització.