Comunicació i transparència

Al CHV comptem amb nombrosos canals per garantir una comunicació permanent, oberta i bidireccional amb tots els nostre grups d'interès. A nivell intern, disposem d'una Intranet, el Portal de l'empleat o la revista corporativa, entre d'altres. La Direcció i els comandaments es reuneixen de manera habitual per compartir informació, debatre projectes i establir objectius, i un cop l’any es presenten els resultats econòmics, d'activitat i qualitatius de l’exercici anterior.

Externament, comuniquem tant a través de la premsa com dels nostres propis canals: la Web corporativa, dins la qual es pot consultar el Portal de la Transparència, les xarxes socials, l’aplicació mòbil, la Memòria anual o diferents suports informatius als centres (pantalles a les sales d’espera, fulls informatius, retolació). A més, cada any celebrem una trobada amb les associacions de pacients i entitats socials amb què col·laborem, on presentem els resultats econòmics, socials i mediambientals. La relació continuada amb els grups d'interès, així com les diferents enquestes que duem a terme entre ells, són també un canal indispensable per identificar les seves expectatives i fer el seguiment dels objectius rellevants de la institució.

PRINCIPALS CANALS DE COMUNICACIÓ NECESSITATS I EXPECTATIVES
Ciutadà / Client
Pacients
Contacte directe (equips assistencials). Atenció al Ciutadà. Enquestes (CatSalut, CHV, Ratenow, materialitat). Suggeriments i queixes. Grups focals. Web corporativa. App mòbil. Suports als centres (pantalles, fulletons, retolació). Xarxes socials. Premsa. Informació, acolliment, comunicació i tracte contínuum assistencial, experiència, seguretat, accessibilitat, equitat, confiança, salut i qualitat de vida i eficiència i efectivitat.
Reguladors i finançadors (CatSalut / Departament de Salut)
Comunicació directa segons necessitats. Reunions periòdiques per a la contractació anual d’activitat, l’establiment de criteris qualitatius i projectes rellevants. Auditories. Acompliment de contracte d’activitats, pressupost i objectius qualitatius.
Aliances i proveïdors
Universitats i altres institucions de recerca i innovació
Reunions de seguiment dels convenis per a la docència i la recerca. Enquestes (alumnat, docents, materialitat). Estades de formació. Organització de jornades, cursos i sessions clíniques. Comissions assessores. Web corporativa. Bloc i xarxes de Docència. Posar en valor les aportacions del CHV a la societat a nivell de formació / docència, recerca i innovació.
Proveïdors
Reunions amb directius. Acords de contractes i reunions de seguiment. Enquesta de Materialitat. Coresponsabilització, acords estratègics, coneixement, qualitat, innovació, resultats i excel·lència.
Altres institucions sanitàries i socials
Reunions mensuals amb proveïdors d’Atenció Primària, Sociosanitària i Social a través del Comitè Territorial de Salut d’Osona. Reunions segons projectes establerts. Comunicació directa telefònica i per correu-e. Millora dels resultats assistencials, contínuum assistencial, satisfacció dels pacients, famílies/ciutadà.
Persones
Intranet corporativa. Revista en línia i newsletter. Plafons i pantalles d'informació. Estalvis de pantalla. Mailing intern. Memòria d’activitat. Grups de treball on i off line. Actes i jornades internes. Bloc i xarxes de Docència. Enquestes (clima, materialitat). Comitès i comissions. Reunions amb comitès d’empresa. Compromís, desenvolupament professional, lideratge, implicació, igualtat, valors, potencial humà i promoció de la salut i seguretat a la feina.
Societat
Web Corporativa, Memòria d’activitat, Xarxes socials. Premsa. Enquestes. Col·laboració amb ONG. Reunions periòdiques i trobada anual amb associacions de malalts i entitats socials. Activitats socials. Campanyes de sensibilització. Xarxes de col·laboració comunitària, programes i comissions territorials. Resultats en salut, efectivitat, compromís social, atenció a necessitats, promoció de la salut i no discriminació.
Propietat
Reunions del Consell de Govern. Web corporativaMemòria d’activitat. Enquesta de Materialitat. Comunicació directa segons necessitats. Sostenibilitat, finances, ètica i integritat, eficiència, responsabilitat social i del producte, estructura i equipaments.