Seguretat dels Pacients

La Seguretat dels Pacients (SP) és la reducció del risc de dany innecessari associat a l'atenció sanitària fins a un mínim acceptable. La vigilància d’aquests aspectes s'estableix dins la sistemàtica de treball de la Unitat de Qualitat del CHV i es fonamenta en cinc principis:

  • Lideratge dins l'organització: objectius estratègics sobre seguretat dels pacients, responsabilitat de la Gerència i dotació de recursos.
  • Considerar els límits humans en el disseny dels processos: disseny de tasques tenint en compte la seguretat (evitar refiar-se de la memòria i de la vigilància), simplificar processos i protocolaritzar.
  • Promoure el treball en equip efectiu: formar als equips i fer partícips els pacients en el procés d'atenció.
  • Anticipació: actitud proactiva d'anàlisi, procediments d'actuació per quan es produeixi un error i impuls de la història clínica informatitzada.
  • Ambient d'aprenentatge: fer simulacions, promoure la declaració d'errors, garantir una actitud no punitiva, fluïdesa en la comunicació i formació per aprendre a partir dels errors.

La Seguretat dels Pacients s'emmarca dins l'estratègia del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que l'any 2005 va crear l'Aliança de la Seguretat dels Pacients a Catalunya. En aquest marc, s'han promogut diferents projectes multicèntrics dels quals el CHV en formem part. Alhora, la SP forma part del Pla de Salut de Catalunya amb una línia específica d'actuació: Promoure la seguretat i la qualitat clínica.

Al CHV comptem amb un Comitè de Seguretat dels Pacients (CSP) i amb un grup de la Unitat de Qualitat específic per aquest àmbit, amb una metodologia de funcionament establerta. Fem un seguiment sistemàtic dels esdeveniments adversos, detectant-los, analitzant-los i proposant accions de millora específiques. A més, en les seves reunions trimestrals el CSP fa el seguiment dels projectes de seguretat avalats per l’OMS, de la formació en seguretat dels pacients realitzada al CHV i dels efectes adversos detectats i analitzats, elaborant un informe semestral i anual dels resultats. El resultat dels indicadors de SP s'incorporen al Dossier de Qualitat anual i la informació s'envia al Departament de Salut.