Resultats qualitatius

El Programa de Qualitat del CHV vetlla, entre d’altres aspectes, per la seguretat dels ciutadans. L'objectiu primordial és protocol·litzar i estandarditzar la pràctica assistencial perquè l'atenció que s'ofereixi sigui el màxim de segura possible i es duguin a terme les accions preventives necessàries per evitar qualsevol incident.

PROCESSOS 2017 2018 2019
Reingressos <30 dies 8,19% 7,58% 7,19%
Reintervencions <30 dies 1,83% 2,25% 2,05%
Retorn a urgències <72 hores* 3,46% 5,21% 5,29%
Ingressos procedents de la UCSI 2,88% 2,85% 3,36%
Resposta a reclamacions <10 dies 82,61% 84,64% 81,48%
Capacitat de resolució**
   De l'àrea d'Urgències 98,99% 98,92% 98,93%
   De l'àrea d'Hospitalització 98,76% 98,18% 97,90%
(*) Excepte Obstetrícia.
(**) Percentatge de casos resolts a HUV: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes.
QUALITAT DE L'ATENCIÓ 2017 2018 2019 Var. %
Teixits
Índex de cesàries 24,5% 22,9% 24,4% 6,3
Riscos d'hospitalització Hospital Universitari de Vic (HUV)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 1,62‰ 2,09‰ 1,76‰ -15,8
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 96,8% 100% 99% -0,9
Riscos d’hospitalització Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM)
Caigudes a hospitalització (per mil estades) 5,62‰ 5,56‰ 3,99‰ -28,2
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu 96,15% 99,28% 96,91% -2,4
Mortalitat
Exitus sobre altes 3,7% 3,8% 3,5% -9,4
   Hospital Universitari de Vic 2,4% 3,0% 2,7% -10,1
   Hospital de Manlleu 16,9% 21,4% 19,8% -7,4
Exitus sobre urgències 0,131% 0,082% 0,058% -29,4
Mortalitat materna 0 0 0 0,0
Mortalitat perinatal (per mil) 6,1‰ 4,3‰ 3,5‰ -19,4
Mortalitat criteris de Rutstein* 1 0 0 -
(*) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, hèrnia abdominal de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys
GESTIÓ DEL MEDICAMENT 2017 2018 2019 Var. %
Terapèutica Hospital Universitari de Vic
Prevalença de pacients amb antibiòtics 41,7% 44,8% 34,0% -24,1
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics 65,7% 58,5% 63,5% 8,5
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (registre VINCAT) 67,7% 80,2% 89,3% 11,4
Terapèutica Hospital Sant Jaume de Manlleu
Prevalença de pacients amb antibiòtics 16,4% 20,1% 12,0% -40,3
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES 2017 2018 2019 Var. %
Infeccions
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial a HUV 8,9% 8,8% 6,0% -31,8
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HUV 86,8% 85,3% 94,7% 11,1
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats 8,3% 0,0% 68,0% -