Responsabilitat social

Per la condició d'entitat pública i per la rellevància social de l'activitat que duem a terme, la Responsabilitat Social és un element bàsic en la nostra estratègia. En especial, des que l’any 2014 vàrem dur a terme per primera vegada una 'Anàlisi de materialitat': un procés per identificar quins aspectes econòmics, socials i ambientals consideraven més rellevants els nostres grups d'interès per tal d’incorporar-los a l’estratègia i objectius de la nostra institució.

El Pla Director de RS 2016-2020 recull aquests aspectes així com els relacionats amb el bon govern corporatiu: codi de bon govern, ètica, integritat i transparència, d'acord amb els principis establerts pels estàndards del Global Reporting Initiative i altres marcs de referència en gestió sostenible i responsable. El Pla es revisa cada any i s'elabora un pla d'actuació amb la finalitat de fer de la nostra institució una organització d'excel·lència amb criteris de sostenibilitat. Enguany, el Comitè de Direcció va aprovar el tancament de 2018 i les propostes de bones pràctiques i accions a impulsar durant el període 2019-2020.

Al mateix temps, mantenim un compromís ineludible amb la transparència informativa i el comportament ètic.

L'ètica com a element transversal

El Codi Ètic és la guia de bona conducta que estableix els compromisos i els principis ètics del Consorci. Creat l’any 2008 -i actualitzat periòdicament- és l’eina bàsica de la responsabilitat social i  el marc que garanteix les relacions amb tots els grups d’interès: professionals, pacients, proveïdors, administració... El Codi Ètic es fonamenta en els principis d'autonomia, beneficència, no maleficència i justícia, i inclou els valors vers el pacient de respecte i participació en la presa de decisions, qualitat assistencial, seguretat i equitat.

Per donar resposta als dilemes ètics que, en ocasions, planteja l'exercici de l'activitat assistencial, comptem amb el Comitè d'Ètica Assistencial (CEA), un òrgan consultiu al servei de ciutadans i professionals. El seu principal objectiu és afavorir que les activitats que es duen a terme al Consorci respectin la dignitat de les persones i els drets humans. El CEA està integrat per professionals de diferents disciplines i disposa de múltiples canals per adreçar-hi consultes: verbalment o per escrit a qualsevol dels seus membres, per correu electrònic a comiteetica@chv.cat o directament a través del web corporatiu. Tota consulta es debat en el si del Comitè, ja sigui en les reunions periòdiques o en sessions extraordinàries -segons la premura del tema- i s'emet un informe amb la fonamentació ètica i l’opinió en relació a l'aspecte consultat.

El CEA manté contactes regulars amb el Comitè d'Ètica de Catalunya i altres comitès afins, i realitza activitats docents amb els residents i professionals del CHV. Enguany, el CEA ha revisat les instruccions internes en relació a les Voluntats anticipades i al Rebuig al tractament i presa de decisions compartida. A més, alguns dels seus membres varen presentar, en el I Congrés Internacional de Bioètica organitzat per la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols, un estudi retrospectiu sobre l'activitat docent que han desenvolupat durant 20 anys i la seva repercussió en els professionals del CHV. A l'octubre es va aprovar la renovació de la Presidència i del representant de la Direcció del CEA.

Àmbits d'actuació del Comitè d'Ètica Assistencial del CHV