El CHV en xifres

Totes les dades assistencials inclouen tant l'activitat pública com la no pública.

(*) Altes de pacients aguts d'Hospitalització convencional, de Salut Mental i de CMA.

(**) Inclou l'activitat Especialitzada d'Aguts, de Salut Mental i d'Atenció Intermèdia.